Normativa


L’objectiu de TOTS PER L'ESQUÍ és ajudar a formar als infants i joves, així que contemplem unes normes per tal d’assolir un bon comportament dels joves, tant de cara als altres, com per l’entorn natural que els envolta.

Pel cos tècnic :

 • Fomentar la pràctica esportiva i les bones conductes envers els altres i l’entorn.

 • Trobar el millor canal possible per poder transmetre les indicacions als esportistes considerant les característiques de cadascun.

 • Propiciar un bon clima i generar dinàmiques positives.

 • Disposar de les habilitats necessàries per poder comunicar-se de forma fluida amb els esportistes i els seus responsables.

 • Respectar i fer respectar els horaris.

 • Vetllar per la seguretat dels esportistes.

Pels esportistes i alumnes :

 • Demostrar motivació per aprendre.

 • Actuar amb respectes envers els altres.

 • Ser respectuós amb les instal·lacions, material i el medi ambient.

 • Manifestar una actitud correcte durant els entrenament i activitats.

 • Assistir als entrenaments i en cas d’absència justificada, comunicar-ho.

Pels pares i tutors :

 • Respectar les decisions del cos tècnic i ser respectuosos envers els altres.

 • Respectar els horaris establerts.

 • Proporcionar el material adient i en bones condicions per poder desenvolupar els entrenaments i activitats amb seguretat.

 • Procurar la documentació necessària per la pràctica esportiva.

 • Vetllar per una bona alimentació i hàbits de salut per la pràctica esportiva.